EN

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov

V prípade, že poskytujete Vaše osobné údaje, my ako prevádzkovateľ

 • Apollo Business Center III a.s., Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, zapísaná v obch. registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 45305/B, IČO: 48 308 072 (Blok A, B a C) a
 • Apollo Business Center V a.s., Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu, Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 6229/B, IČO: 48 308 030 (Blok D a E)

(ďalej len „HB Reavis“ alebo „my“), by sme Vás chceli informovať ohľadne spracúvania Vašich osobných údajov a o Vašich právach súvisiacich s týmto spracúvaním.

HB Reavis je súčasťou medzinárodnej skupiny HB Reavis Group, ktorá pozostáva zo všetkých entít konsolidovaných v rámci HB Reavis Holding S.A., ktorá má centrálu v Luxembursku (ďalej len „HB Reavis Group“), na základe čoho sa v tomto Vyhlásení o spracúvaní osobných údajov odkazuje na HB Reavis Group.

Ak sa pohybujete v Apollo Business Center alebo v jeho bezprostrednom okolí (ako návštevník, zamestnanec alebo za iným účelom) alebo navštevujete webové stránky alebo sociálne siete súvisiace s Apollo Business Center, môžu byť vaše osobné údaje spracúvané v kontexte nasledovných účelov:

 1. zaistenie bezpečnosti návštevníkov a užívateľov Apollo Business Center a zároveň ochrana Apollo Business Center a majetku,
 2. prijatie, spracovanie a vybavovanie sťažností,
 3. vydávanie vstupných kartičiek,
 4. vzájomná komunikácia,
 5. propagácia našej značky, dobrého mena, služieb a podujatí,
 6. prevádzkovanie „Help desk“ linky,
 7. administrácia poistných udalostí v Apollo Business Center,
 8. organizácia a administrácia podujatia.
 9. zhodnotenie spokojnosti klientov
 10. využívanie aplikácie More by HB Reavis
 11. uplatnenie práva dotknutej osoby podľa GDPR.

 

Bližšie vymedzenie jednotlivých účelov:

 1. Zaistenie bezpečnosti návštevníkov a užívateľov Apollo Business Center a zároveň ochrana Apollo Business Center a majetku

Popis nášho účelu a oprávnených záujmov:

Ochrana Apollo Business Center a bezpečnosť ľudí, ktorí využívajú priestory Apollo Business Center, sú pre nás najvyššou prioritou. Na to, aby sme zabezpečili dostatočnú úroveň ochrany a bezpečnosti, sme do Apollo Business Center nainštalovali kamerový systém (CCTV). Vždy keď vstúpite do Apollo Business Center, do garáže alebo do jej blízkeho okolia, či už ako návštevník alebo zamestnanec, môže sa vás týkať jeden alebo viac z nasledujúcich spôsobov snímania  a nahrávania:

a) snímame evidenčné číslo vozidla (EČV) v prípade, ak použijete hlasový komunikátor umiestnený pri rampe;

b) snímame EČV v prípade, ak sa v spojitosti s vozidlom využíva technológia rozpoznávania EČV, fungujúca na automatickom otváraní rampy oprávneným vozidlám alebo vstupujete do garáže prostredníctvom použitia vstupnej karty;

c) snímame EČV pri otváraní rampy za účelom zabezpečenia bezplatného parkovania a po uplynutí času, počas ktorého je možné bezplatne parkovať, tieto údaje spracúvame za účelom presného určenia poplatku za parkovanie;

d) zbierame údaje o vstupnej karte pri vstupe a odchode cez kontaktné body v budove, t. j. z verejnej časti do neverejnej časti budovy, aby sme zabezpečili prístup iba oprávnených osôb;

e) vyhotovujeme vaše vizuálne vyobrazenie prostredníctvom nainštalovaného kamerového systému (CCTV), ktorý sníma interné priestory budovy, parkovisko a časť externého priestoru pri budove;

f) v prípade, že navštevujete naše priestory v budove alebo sa zúčastňujete podujatia, ktoré organizuje niektorý z našich nájomcov v budove, musíme vás zaregistrovať na recepcii na účel zabezpečenia bezpečnosti a ochrany. Pri registrácii spracúvame vaše osobné údaje, aby sme zabezpečili naplnenie nášho účelu a oprávnených záujmov v čo najvyššej možnej miere.

Aký je náš právny základ a oprávnený záujem pre spracúvanie vašich osobných údajov?

Vo všetkých prípadoch spracúvania s cieľom zaistenia bezpečnosti návštevníkov a užívateľov Apollo Business Center a ochrany budovy a majetku sú vaše osobné údaje spracúvané na základe oprávneného záujmu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Aké osobné údaje spracúvame?

a, fotografia EČV vozidla;

b, fotografia EČV vozidla;

c, fotografia EČV vozidla;

d, číslo karty, čas a miesto vstupu;

e, vaše vizuálne vyobrazenie;

f, meno, priezvisko, číslo OP, identifikácia nájomcu (ak sa zúčastňujete podujatia, ktoré organizuje nájomca) a deň a čas vstupu.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

a, vaše osobné údaje uchovávame po dobu 7 dní;

b, vaše osobné údaje uchovávame po dobu účtovného roka;

c, vaše osobné údaje uchovávame po dobu 6 mesiacov;

d, vaše osobné údaje uchovávame po dobu 6 mesiacov;

e, vaše osobné údaje zachytené kamerami umiestnenými v budove na parkovisku a na vonkajšej časti budovy uchovávame po dobu 15 dní;

f, vaše osobné údaje uchovávame po dobu 90 dní.

 

 1. Prijatie, spracovanie a vybavovanie sťažností

Popis nášho účelu a oprávnených záujmov:

V každom výťahu nachádzajúcom sa v budove sú umiestnené hlasové komunikátory, prostredníctvom ktorých sa dá pri výskyte problému spojiť s dispečingom budovy v reálnom čase. Tieto hovory sú nahrávané, aby sme v prípade vašej sťažnosti v súvislosti s riešením problému mali k dispozícii zvukový záznam z danej udalosti.

Aký je náš právny základ a oprávnený záujem pre spracúvanie vašich osobných údajov?

V prípade vyhotovovania zvukového záznamu spracúvame vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Aké osobné údaje spracúvame?

Zvukový záznam obsahujúci vašu zvukovú stopu.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu 15 dní.

 

 1. Vydávanie vstupných kartičiek

Popis nášho účelu a oprávnených záujmov:

Aby sme vám umožnili vstup do priestorov vášho zamestnávateľa, vydáme vám vstupnú kartičku, ktorá vám umožní vstup do vyhradených priestorov budovy.

Aký je náš právny základ a oprávnený záujem pre spracúvanie vašich osobných údajov?

V prípade vydávania kartičiek spracúvame vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Aké osobné údaje spracúvame?

Meno, priezvisko, názov vášho zamestnávateľa

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Počas trvania vášho pracovného vzťahu s naším nájomcom, poprípade trvania nájomného vzťahu, ktorá skutočnosť nastane skôr.

 

 1. Vzájomná komunikácia

Popis nášho účelu a oprávnených záujmov:

Keď predávame/prenajímame našu budovu našim (potencionálnym) klientom, tak je našou prioritou vytvoriť medzi nami efektívny a transparentný komunikačný kanál. Na dosiahnutie tohto účelu používame CRM databázu, ktorá pozostáva z kontaktných údajov (vrátane osobných údajov) našich (potenciálnych) klientov alebo ich zamestnancov. Túto databázu tvoríme na to, aby sme zabezpečili efektívnu a bezchybnú komunikáciu s našim (potenciálnym) klientom a taktiež na vybudovanie databázy pozostávajúcej zo všetkých našich obchodných partnerov.

Aký je náš právny základ a oprávnený záujem pre spracúvanie vašich osobných údajov?

Ak kontaktujete nás alebo niektorého z našich zamestnancov prostredníctvom e-mailu spracúvame vaše osobné údaje na základe oprávnených záujmov v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Aké osobné údaje spracúvame?

Meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, pracovnú pozíciu a identifikačné údaje zamestnávateľa.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Uchovávame vaše osobné údaje dovtedy, kým sa neodhlásite z našej kontaktnej databázy.

 

 1. Propagácia našej značky, dobrého mena, služieb a podujatí

Popis nášho účelu a oprávnených záujmov:

Takisto môžeme spracúvať vaše osobné údaje pri vyhotovovaní fotografií a audio-vizuálnych záznamov, pričom tieto sú použité na účely a oprávnené záujmy propagácie našich podujatí a služieb a na zlepšovanie našej značky a dobrého mena prostredníctvom zverejňovania fotografií (na ktorých sa môžete objaviť) a audio-vizuálnych záznamov na našich sociálnych médiách, ako sú YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter a Instagram alebo prostredníctvom iných kanálov, ako sú naše webové stránky.

Aký je náš právny základ a oprávnený záujem pre spracúvanie vašich osobných údajov?

V prípade propagácie našich podujatí a služieb, ktoré poskytujeme, spracúvame vaše osobné údaje na základe oprávnených záujmov v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Aké osobné údaje spracúvame?

Fotografia a/alebo audiovizuálne vyobrazenie. V prípade, ak ste pozvaný na súkromné podujatie, budeme spracúvať aj meno, priezvisko a e-mail.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať počas celej doby existencie skupiny HB Reavis Group.

 

 1. Prevádzkovanie „Help desk“ linky

Popis nášho účelu a oprávnených záujmov:

Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu efektívneho naplnenia našich zmluvných záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy s treťou stranou (náš nájomca a spoločnosť (ti), ktorú(é) zastupujete), ktorá vás uviedla ako kontaktnú osobu. V zmysle zmluvy, ktorú sme uzatvorili s predmetnou treťou stranou, poskytujeme aplikáciu „Help desk“ na reportovanie problémov v súvislosti s budovou, v ktorej má tretia strana prenajaté priestory. Na riadne používanie tejto aplikácie ste nám buď vy alebo daná tretia strana poskytli vaše osobné údaje, keďže ste boli určený ako kontaktná osoba v rámci aplikácie. Vaše osobné údaje potrebujeme spracúvať na zabezpečenie efektívnej a priamej komunikácie a na zabezpečenie plnenia našich povinností voči spoločnosti(am), ktorú(é) zastupujete.

Aký je náš právny základ a oprávnený záujem pre spracúvanie vašich osobných údajov?

Vaše osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, pri zabezpečení bezproblémového chodu aplikácie „Help Desk“ pre našich nájomcov.

Aké osobné údaje spracúvame?

Titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, miesto výkonu práce, podpis, telefónne číslo, e-mail a identifikačné údaje vášho zamestnávateľa, poprípade spoločností, ktoré vás uviedli ako kontaktná osoba.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Počas trvania vášho pracovného vzťahu s naším nájomcom, poprípade trvania nájomného vzťahu alebo zmena vášho pracovného zaradenia, ktorá skutočnosť nastane skôr

 

 1. Administrácia poistných udalostí v Apollo Business Center

Popis nášho účelu a oprávnených záujmov:

Vaše osobné údaje sú spracúvané na účely administrácie poistných udalostí, ktoré sa stali v Apollo Business Center, napríklad havárie na parkovisku atď. V prípade, že sa vyskytne takáto poistná udalosť, je potrebné vyplniť záznam o poistnej udalosti na poistné účely a iné právne záležitosti.

Aký je náš právny základ a oprávnený záujem pre spracúvanie vašich osobných údajov?

V prípade riešenia poistných udalostí vaše osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Aké osobné údaje spracúvame?

Osobné údaje vyžadované konkrétnym poistným formulárom.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame iba na čas nevyhnutný na vybavenie poistnej udalosti.

 

 1. Organizácia a administrácia podujatia.

Popis nášho účelu a oprávnených záujmov:

Vaše osobné údaje sú použité na účely zabezpečenia vašej prítomnosti na podujatí (napr. spracúvania vašich osobných údajov počas nákupu vstupenky alebo na zasielanie pozvánky) a administrácia záležitostí ohľadne podujatia. Tento účel zahŕňa najmä dostatočnú komunikáciu v súvislosti s podujatím, riadny chod podujatia, poskytovanie oznamov ohľadne podujatia, zbieranie spätnej väzby, notifikácia ohľadne zmien, zabezpečenie prešetrenia vašej sťažnosti či nároku, vykonanie našich zmluvných povinností a verifikačný proces.

Aký je náš právny základ a oprávnený záujem pre spracúvanie vašich osobných údajov?

Vaše osobné údaje spracúvame na základe plnenia zmluvy alebo na základe vašej žiadosti na vykonania opatrení pred uzatvorením zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Uzavretie a plnenie zmluvy je možné iba v prípade, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak nám neposkytnete Vaše osobné údaje, tak s vami nemôžeme uzatvoriť zmluvu a nebudeme schopní zabezpečiť Vašu prítomnosť na podujatí.

Aké osobné údaje spracúvame?

Meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame iba na čas nevyhnutný na zabezpečenie organizácie a administrácie nášho podujatia.

 

 1. Zhodnotenie spokojnosti klientov

Popis nášho účelu:

Po dokončení predaja/prenájmu našich kancelárskych priestorov/budov zhodnocujeme skúsenosť a spokojnosť našich klientov s našim obchodným vzťahom a s predanými/prenajatými kancelárskymi priestormi/budovami a to prostredníctvom dotazníkov, ktoré vyplní buď klient alebo jeho zamestnanci (t.j. Net Promoter Score).

Aký je náš právny základ pre spracúvanie vašich osobných údajov?

Spracúvame vaše osobné údaje na základe oprávnených záujmov v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Aké osobné údaje spracúvame?

Meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo, pracovnú pozíciu a identifikačné údaje zamestnávateľa

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame iba na čas nevyhnutný na vykonanie hodnotenia.

 

 1. Využívanie aplikácie More by HB Reavis

Viac informácii o tom ako spracúvame vaše osobné údaje pri využívaní aplikácie More by HB Reavis nájdete tu.

 

 1. Uplatnenie práva dotknutej osoby podľa GDPR

Popis nášho účelu:

Chránime vaše súkromie čo najviac, a preto spracúvame vaše osobné údaje v súlade s GDPR, ako aj všetkými ostatnými relevantnými právnymi predpismi. Ak však nesúhlasíte so spôsobom spracúvania vašich osobných údajov, môžete si uplatniť vaše práva u našej zodpovednej osoby, okrem iného aj spôsobom vyplnenia žiadosti na uplatnenie práv, ktorá sa nachádza na informačných pultoch.

Aký je náš právny základ pre spracúvanie vašich osobných údajov?

Vaše osobné údaje sú spracúvané počas vybavenia vášho podnetu v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. c) GDPR, t. j. spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej nositeľom je Apollo Business Center.

Aké osobné údaje spracúvame?

Osobné údaje vyžadované žiadosťou na zabezpečenie efektívnej komunikácie (ako napr. meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo atď. podľa vlastného výberu)

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame iba na čas nevyhnutný na vybavenie vášho podnetu.

 

Všeobecné vyhlásenie k uchovávaniu osobných údajov.

Akonáhle nebudeme naďalej potrebovať vaše osobné údaje na účely, na ktoré sme ich spracúvali, tak vaše osobné údaje vymažeme alebo ich archivujeme počas doby stanovenej zákonom alebo archivačným plánom

 

S kým zdieľame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať aj so spoločnosťami v rámci HB Reavis Group. Taktiež môžeme byť povinní poskytnúť vaše osobné údaje štátnym orgánom a orgánom verejnej moci (najmä súdom a orgánom činným v trestnom konaní t.j. polícia a prokurátor), a to iba v nevyhnutnom rozsahu vyžadovanom platnými a účinnými právnymi predpismi pri výkone ich právomoci.

 

Na základe viacerých zmlúv s tretími stranami, ktoré vystupujú ako naši sprostredkovatelia alebo samostatní prevádzkovatelia, môžeme poskytovať vaše osobné údaje najmä týmto spoločnostiam v rozsahu nevyhnutne potrebnom pre zabezpečenie poskytovania služieb špecifikovaných pri jednotlivých spoločnostiach:

 • Apollo Property Management, s.r.o., so sídlom: Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 868 538, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 29941/B; spoločnosť ako sprostredkovateľ je správcom budovy;
 • WALL & Partners a. s., so sídlom: Prievozská 4, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 869 813, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 5121/B; spoločnosť sprostredkovateľ zabezpečuje prevádzku CCTV systému.
 • HB REAVIS Slovakia a. s., so sídlom Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 346 065, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3429/B, spoločnosť ako sprostredkovateľ zabezpečuje marketingové aktivity;
 • HB Reavis Group s. r. o., so sídlom Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 588 427, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 115257/B, spoločnosť ako sprostredkovateľ zabezpečuje marketingové aktivity;
 • HB Reavis Investments Slovakia s. r. o., so sídlom Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 489 650, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 55375/B; spoločnosť ako sprostredkovateľ poskytuje služby v oblasti služieb „Concierge“;
 • Symbiosy s. r. o., so sídlom Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 52 218 546, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 134990/B, spoločnosť ako sprostredkovateľ zabezpečuje softvérové riešenia;
 • ISTROCENTRUM s. r. o., so sídlom: Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 396 224, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 141730/B; spoločnosť poskytuje rôzne služby správcovi budovy (napr. recepcia atď.).

 

Od koho získavame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje získavame od Vás alebo od nášho nájomcu.

 

Používame automatické individuálne rozhodovanie?

Nie, my nepoužívame automatické individuálne rozhodovanie.

 

Prenášame Vaše údaje do tretích krajín?

Vaše osobné údaje sú spracúvané na území Slovenskej republiky a iných členských štátov Európskej únii. Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané krajinou mimo Európskej únie, iba ak táto krajina bola potvrdená Európskou komisiou, ako krajina s adekvátnou úrovňou ochrany osobných údajov alebo ak existujú iné dostatočné záruky na ochranu osobných údajov (napríklad, záväzné vnútropodnikové pravidlá alebo štandardné európske zmluvné doložky o ochrane osobných údajov).

 

Aké sú Vaše práva?

Vaše práva ako dotknutej osoby sú uvedené nižšie. Je potrebné vziať na vedomie, že presné podmienky uplatnenia jednotlivých práv sú upravené v kapitole III GDPR, pričom v konkrétnej situácii nemusia byť všetky práva uplatniteľné. Máte nasledovné práva:

 

 • Právo na prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame
 • Právo na opravu nesprávnych a nepresných osobných údajov a právo na doplnenie neúplných údajov
 • Právo na obmedzenie, t.j. obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov
 • Právo na vymazanie osobných údajov v prípade ak chýba účel alebo sa spracúvali nezákonne
 • Právo namietať proti spracúvaní osobných údajov ak sa domnievate, že sme nespracúvali osobné údaje oprávnene
 • Právo byť vylúčený z automatického individuálneho rozhodovania
 • Právo získať osobné údaje údajov v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi
 • Právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov
 • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

 

Ako môžete uplatniť svoje práva?

elektronicky: dataprivacy@hbreavis.com

písomne na adresu: Apollo Business Center III a.s. alebo Apollo Business Center V a.s., k rukám: compliance oddelenie Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

telefón: +421 918 723 243

 

Snažíme sa chrániť Vaše súkromie čo najviac a preto spracúvame Vaše osobné údaje v súlade s GDPR a všetkými ostatnými príslušnými právnymi predpismi. Ak však nesúhlasíte so spôsobom spracúvania Vašich osobných údajov, tak si môžete uplatniť Vaše práva u našej zodpovednej osoby:

 

Kontakt zodpovednej osoby: Erika Wild, kontaktná adresa: Twin City C, Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, tel. +421 918 723 243, email: dataprivacy@hbreavis.com

 

Alebo môžete podať sťažnosť dozorného orgánu v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov. Váš lokálny dozorný orgán môžete nájsť na: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm Slovenský dozorný orgán môžete nájsť tu https://dataprotection.gov.sk/uoou/